Skip to content Skip to footer
Het museum is open van dinsdag tm zondag van 11 tot 17.00 uur
Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zakelijke Partijen Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Versie: mei 2020

I. ALGEMEEN DEEL

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: alle werkzaamheden die worden verricht door het Nederlands Fotomuseum, waaronder (maar niet beperkt tot) het geven van workshops, adviezen en lezingen.
Foto: de stoffelijke beelddrager van een Fotografisch werk, ongeacht de vorm en wijze van vastlegging.
Fotografisch werk: een fotografisch werk als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet 1912, of een daarmee vergelijkbare prestatie, daaronder begrepen ander (illustratie)materiaal en de daarbij behorende teksten.
Museumcomplex: het geheel van de voor het publiek opengestelde ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het Nederlands Fotomuseum valt.
Nederlands Fotomuseum de Stichting Nederlands Fotomuseum of het Museum: Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen Wederpartij en de Stichting Nederlands Fotomuseum, gevestigd aan de Wilhelminakade 332, (3072 AR) Rotterdam.
Opdrachtgever: iedere Wederpartij die het Nederlands Fotomuseum opdracht geeft tot het verrichten van Restauratie- werkzaamheden of het verlenen van Diensten.
Overmacht: iedere tekortkoming welke niet aan het Nederlands Fotomuseum kan worden toegerekend, omdat ze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder (maar niet beperkt tot) in geval van een oorlog, natuurramp, brand, overstroming, staking, kernexplosie, computervirus, stroomstoring, belemmeringen in het vervoer, evacuatie op last van hulpdiensten..
Producten: roerende zaken, inclusief foto’s.
Restauratiewerkzaamhedeno f Werkzaamheden: conservering, restauratie en reparatie, en advisering, levering en dienstverlening in het kader van deze conservering, restauratie en reparatie.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Nederlands Fotomuseum, Rotterdam.
Webwinkel: de webwinkel van het Nederlands Fotomuseum die kan worden geraadpleegd via de Website.
Website: nederlandsfotomuseum.nl.local
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie het Nederlands Fotomuseum in enige rechtsverhouding staat.

2. Doelstelling Nederlands Fotomuseum

2.1 Het Nederlands Fotomuseum stelt zich ten doel het beheren, conserveren, exploiteren en toegankelijk maken van cultureel belangrijke fotografenarchieven voor een zo breed mogelijk publiek. Daartoe verzorgt het Nederlands Fotomuseum tentoonstellingen en educatieve projecten en breidt zij haar bibliotheek en digitaal kenniscentrum uit. Het Nederlands Fotomuseum wil daarmee de kennis van en belangstelling voor de Nederlandse fotografie(-geschiedenis) bevorderen. Het Nederlands Fotomuseum beheert en exploiteert tevens het Museumcomplex. Een professioneel restauratieatelier maakt deel uit van het Nederlands Fotomuseum.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en alle andere rechtsbetrekkingen tussen het Nederlands Fotomuseum en Wederpartij die verband houden met de levering van Producten en Diensten door het Nederlands Fotomuseum.
3.2 De toepasselijkheid van enige voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3 Wijzigingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3.4 Wanneer door het Nederlands Fotomuseum gedurende een bepaalde periode, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden worden toegestaan, laat dit onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat het Nederlands Fotomuseum deze Voorwaarden coulant toepast.

4. Totstandkoming

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van het Nederlands Fotomuseum zijn geheel vrijblijvend.
4.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door zowel het Nederlands Fotomuseum als door Wederpartij.
4.3 Wijzigingen en aanvullingen van met het Nederlands Fotomuseum gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

5. Prijzen

5.1 Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen, te vermeerderen met eventuele belastingen en kosten als bedoeld in artikel 5.2 en 5.3.
5.2 De op de overeenkomst van toepassing zijnde prijzen staan vermeld in de offerte.
5.3 Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen of heffingen, onderzoekskosten, verzendkosten, transportkosten, verpakkingskosten, assurantiekosten en installatiekosten en exclusief de kosten als gevolg van koerswijzigingen van valuta of wijziging van grondstofprijzen. Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn ook exclusief de eventuele reis- en verblijfskosten, kosten voor fotografie, kopieën, verpakkingsmateriaal en eigen materiaal, en soortgelijke overige kosten.
5.4 De overeengekomen prijs blijft vast tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd om wijzigingen die zijn opgetreden na het verstrijken van deze termijn evenredig in rekening te brengen. Mochten onvoorziene omstandigheden binnen deze periode van 3 maanden aanleiding geven tot een prijsverhoging, dan heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is Wederpartij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd die wordt verhoogd met 2%.
6.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van het Nederlands Fotomuseum.
6.3 Bij opdrachten met een totaalbedrag vanaf € 1000,00 (duizend euro) is het Nederlands Fotomuseum gerechtigd om 30% van het totaalbedrag te factureren bij aanvang van de werkzaamheden, 30% halverwege de uitvoering van de werkzaamheden en 40% bij oplevering. Bij opdrachten met een totaalbedrag vanaf € 4.000,00 (vierduizend euro) zal het Nederlands Fotomuseum gerechtigd zijn om Wederpartij op maandbasis vooraf te factureren gedurende de looptijd van de opdracht.
6.4 Wederpartij zal de factuur van het Nederlands Fotomuseum op onjuistheden controleren. Klachten over facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan het Nederlands Fotomuseum te worden medegedeeld. Indien Wederpartij de factuur niet binnen 10 werkdagen na de factuurdatum met opgave van rechtens relevante redenen schriftelijk heeft afgewezen en aan het Nederlands Fotomuseum heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van Wederpartij op reclamatie.
6.5 Betalingen dienen te geschieden zonder verrekening, korting of opschorting. In geval van vertraging of een klacht van Wederpartij, blijft Wederpartij desondanks gehouden tot algehele en tijdige betaling.
6.6 Gebruik van Producten van het Nederlands Fotomuseum is niet toegestaan indien en zolang Wederpartij enige uitstaande factuur van het Nederlands Fotomuseum nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst met het Nederlands Fotomuseum.

7. Levering en retournering

7.1 De door het Nederlands Fotomuseum opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer gelden als een fatale termijn.
7.2 Overschrijding van enige levertermijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Wederpartij heeft in dit geval geen geval recht op schadevergoeding.
7.3 Indien niet is overeengekomen dat de Producten in het bezit van Wederpartij blijven, bijvoorbeeld in geval partijen een gebruiksrecht of bruikleen zijn overeengekomen, dient Wederpartij onverwijld, althans binnen uiterlijk 7 (zeven) dagen na het tussen partijen overeengekomen gebruik, voor kosteloze retournering van de Producten aan het Nederlands Fotomuseum zorg te dragen. Dit, indien van toepassing, conform de door het Nederlands Fotomuseum gegeven instructies. Indien Producten als digitaal bestand zijn aangeleverd, dient Wederpartij deze Producten onverwijld, althans uiterlijk binnen 7 dagen na het tussen partijen overeengekomen gebruik, te retourneren, alsmede te wissen en/of te vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. Indien een Product niet binnen 4 (vier) weken na de overeengekomen termijn aan het Nederlands Fotomuseum is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

8. Eigendoms- en risico overdracht

8.1 In het geval van verkoop van Producten door het Nederlands Fotomuseum aan Wederpartij geldt dat de eigendom van de geleverde Producten pas overgaat indien Wederpartij al hetgeen Wederpartij op grond van enige overeenkomst aan het Nederlands Fotomuseum verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake de Producten gaat over op het moment dat het Nederlands Fotomuseum deze aan Wederpartij ter beschikking stelt.

9. Gebruik of bruikleen

9.1 In het geval partijen een gebruiksrecht of bruikleen zijn overeengekomen, geldt dat Producten eigendom blijven van het Nederlands Fotomuseum, respectievelijk haar volmachtgever en vanaf het moment van verzending en voor risico van Wederpartij zijn totdat de in gebruik of bruikleen gegeven Producten weer in het bezit van het Nederlands Fotomuseum zijn gesteld.
9.2 Wederpartij dient de Producten na afloop van de overeengekomen gebruiks- of bruikleentermijn dan wel bij voortijdige beëindiging van de gebruiks- of bruikleenovereenkomst volledig en in goede staat aan het Nederlands Fotomuseum te retourneren in overeenstemming met artikel 7.3.
9.3 In het geval Producten door Wederpartij langer worden behouden dan de tussen partijen overeengekomen gebruiks- of bruikleentermijn, is Wederpartij gehouden de schade die het Nederlands Fotomuseum hierdoor lijdt te vergoeden.
9.4 Wederpartij zal na afloop van de overeengekomen termijn dan wel bij voortijdige beëindiging van de gebruiks- of bruikleenovereenkomst geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Producten behouden en ieder duplicaat onmiddellijk (doen) vernietigen of retourneren aan het Nederlands Fotomuseum.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het auteursrecht op alle Fotografische werken berust uitsluitend bij het Nederlands Fotomuseum of bij een derde die het Nederlands Fotomuseum heeft gemachtigd het auteursrecht voor hem te beheren. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, databankenrechten, handelsnamen en merken, met betrekking tot of van het Nederlands Fotomuseum zijn eigendom van het Nederlands Fotomuseum en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.
10.2 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend voorafgaand en schriftelijk verleend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet overdraagbare licentie, zonder het recht op sublicentie, zoals die naar aard en omvang door het Nederlands Fotomuseum is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de factuur die daarop betrekking heeft.
10.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen naar het begrip van het Nederlands Fotomuseum bij het aangaan van de (licentie)overeenkomst voor ogen stond.
10.4 Elk gebruik van een Fotografisch werk of de intellectuele eigendomsrechten van het Nederlands Fotomuseum dat niet is overeengekomen met het Nederlands Fotomuseum wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van het Nederlands Fotomuseum, dan wel haar volmachtgever, of als een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.
10.5 Bij inbreuk komt het Nederlands Fotomuseum een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door het Nederlands Fotomuseum gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen voor vergoeding van de door haar geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
10.6 Bij inbreuk heeft het Nederlands Fotomuseum bovendien het recht om te eisen dat het gebruik onmiddellijk wordt gestaakt en dat binnen 7 dagen kosteloos en correct opgave wordt gedaan over het gebruik dat van het Fotografische werk of haar intellectuele eigendomsrechten is gemaakt, met inbegrip van bewijsstukken ten aanzien van (de omvang van) het gebruik en de staking daarvan.
10.7 Bij iedere publicatie van een Fotografisch werk dient duidelijk de naam van de fotograaf te worden vermeld, met daarbij de vermelding “© (naam fotograaf) / Nederlands Fotomuseum”.
10.8 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt het Nederlands Fotomuseum een vergoeding toe van tenminste 100% van de door het Nederlands Fotomuseum gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van de door haar geleden schade.
10.9 Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. Wederpartij vrijwaart het Nederlands Fotomuseum van alle aanspraken te dier zake.
10.10 Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient Wederpartij terstond, althans uiterlijk binnen een maand na verschijning, zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van iedere verschillende publicatie aan het Nederlands Fotomuseum te doen toekomen.
10.11 Indien door het Nederlands Fotomuseum toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van (beeld)manipulatie, kan het resultaat pas worden gebruikt na haar uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
10.12 Mocht Wederpartij er kennis van krijgen dat derden inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Nederlands Fotomuseum, dan zal Wederpartij het Nederlands Fotomuseum hierover zo spoedig als mogelijk inlichten.

11. Garantie en reclamering

11.1 Het Nederlands Fotomuseum levert Producten en Diensten die in overeenstemming zijn met de overeenkomst.
11.2 Wederpartij dient op het moment van (af)levering te controleren of de Producten en Diensten voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
11.3 Klachten aangaande geleverde Producten en Diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 10 (tien) werkdagen na (af)levering schriftelijk aan het Nederlands Fotomuseum te worden medegedeeld.
11.4 Het Nederlands Fotomuseum zal een afgekeurd Product vervangen voor deugdelijk Product en zal bij een afgekeurde Dienst de Dienst opnieuw uitvoeren, mits het Nederlands Fotomuseum de klacht tijdig heeft ontvangen in overeenstemming met artikel 11.3. De vervanging voor een deugdelijk Product geldt als het enige rechtsmiddel in geval van klachten over geleverde Producten. Het opnieuw uitvoeren van de Dienst geldt als het enige rechtsmiddel in geval van klachten over geleverde Diensten.
11.5 Niet onder deze in artikel 11 beschreven garantie vallen klachten over geringe afwijkingen die geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de uitstraling en de functionaliteit van de Producten en klachten die verband houden met smaak.

12. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

12.1 Het Nederlands Fotomuseum is aansprakelijk voor de schade die Wederpartij lijdt die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan het Nederlands Fotomuseum toe te rekenen tekortkoming voor zover het Nederlands Fotomuseum verzekerd is voor dergelijke schade. De aansprakelijkheid van het Nederlands Fotomuseum is in dat geval beperkt tot het bedrag dat onder de desbetreffende verzekeringspolis wordt uitgekeerd.
12.2 Niet voor vergoeding door het Nederlands Fotomuseum in aanmerking komt:
a. Indirecte schade, inclusief bedrijfsschade, waaronder (maar niet beperkt tot) vertragingsschade en gederfde winst;
b. Opzichtschade, dat wil zeggen schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan Producten waaraan wordt gewerkt of aan Producten die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt; en
c. Schade door het verwerken en bewerken van Foto’s door derden.
12.3 In het geval partijen een gebruiksrecht of bruikleen zijn overeengekomen, is de Wederpartij gehouden de schade te vergoeden die het Nederlands Fotomuseum lijdt in geval van vermissing of beschadiging van een Product.
12.4 Indien Wederpartij in verzuim is of op andere wijze toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, waaronder (maar niet beperkt tot) het inbreuk maken op enig recht van het Nederlands Fotomuseum, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Wederpartij.
12.5 Van Overheidswege kunnen maatregelen zijn opgelegd die erop gericht zijn de gezondheid van bezoekers en overige relaties te beschermen. Het Nederlands Fotomuseum zal zich waar mogelijk houden aan de verplicht gestelde richtlijnen en deze uitvoeren. In het geval er echter gezondheidsschade zou ontstaan bij een bezoeker en/of overige relatie is het Nederlands Fotomuseum daarvoor niet aansprakelijk tenzij het Nederlands Fotomuseum zich schuldig heeft gemaakt aan grove schuld en/of nalatigheid.

13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Nederlands Fotomuseum in geval van Overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan W mee te delen en zulks zonder dat het Nederlands Fotomuseum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14. Duur en beëindiging

14.1 Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 3.1, wordt aangegaan voor de overeengekomen initiële duur. Na het verstrijken van de initiële duur wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de initiële duur van de overeenkomst, tenzij Wederpartij of het Nederlands Fotomuseum middels een aangetekend schrijven, drie maanden voor het verstrijken van de initiële of verlengde duur aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen, tenzij de overeenkomst eindigt door voltooiing.
14.2 Indien Wederpartij op enige wijze jegens het Nederlands Fotomuseum tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit een overeenkomst, waaronder (maar niet beperkt tot) het niet of niet tijdig voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, is het Nederlands Fotomuseum gerechtigd de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
14.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, heeft het Nederlands Fotomuseum het recht alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle vorderingen van het Nederlands Fotomuseum op Wederpartij zullen in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar worden.

15. Persoonsgegevens

15.1 Het Nederlands Fotomuseum verwerkt de persoonsgegevens van Wederpartij in overeenstemming met het Privacybeleid van Stichting Nederlands Fotomuseum, dat kan worden geraadpleegd op de website van het Museum via nederlandsfotomuseum.nl/privacy.

16. Toepasselijk recht

16.1 Op de rechtsverhouding tussen het Nederlands Fotomuseum en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen het Nederlands Fotomuseum en Wederpartij worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter te Rotterdam.
II. BIJZONDER DEEL
A. (ONLINE) BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN

17. Bestellingen van Producten

17.1 Alle bestellingen van Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die Producten.
17.2 Een door Wederpartij gedane bestelling in de Webshop geldt als een aanbod van Wederpartij aan het Nederlands Fotomuseum om de Producten te kopen die in de bestelling staan vermeld. Een koopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door het Museum. Nadat Wederpartij een bestelling heeft geplaatst, ontvangt Wederpartij een per email toegezonden of telefonisch kenbaar gemaakte bevestiging van de bestelling van het Nederlands Fotomuseum. Deze bevestiging kwalificeert als de aanvaarding van het aanbod van Wederpartij.
17.3 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd om bestellingen vooraf te verifiëren en/of te weigeren, zonder dat enige aansprakelijkheid jegens Wederpartij of derden ontstaat, waaronder, maar niet beperkt tot, in het geval een Product (tijdelijk) niet beschikbaar is of het Museum geen autorisatie voor de betaling kan krijgen. Indien een (deel van een) bestelling niet wordt aanvaard, stelt het Nederlands Fotomuseum Wederpartij hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.
17.4 Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere betalings-, bestel- en leveringsvoorwaarden worden gesteld.

18. Levering van Producten

18.1 Na bevestiging van een bestelling, zal het Nederlands Fotomuseum de Producten aan Wederpartij leveren binnen de via de e-mail of telefonisch aangegeven termijn.
18.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Wederpartij aan het Nederlands Fotomuseum kenbaar heeft gemaakt.
18.3 De eigendom van de geleverde Producten gaat pas over indien Wederpartij hetgeen Wederpartij aan het Nederlands Fotomuseum verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake de Producten gaat over op het moment dat het Nederlands Fotomuseum deze aan Wederpartij heeft afgeleverd. Eigendomsoverdracht ten aanzien van het Product laat de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten onverlet.

19. Informatie Webwinkel

19.1 Hoewel de inhoud van de Webwinkel door het Nederlands Fotomuseum met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kan het Nederlands Fotomuseum niet garanderen dat de informatie op de Webwinkel te allen tijde juist en volledig is.
19.2 Alle prijzen en informatie op de Webwinkel zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. De afbeeldingen van Producten dienen alleen ter illustratie.
B. DIENSTVERLENING

20. Overeenkomst

20.1 Het Nederlands Fotomuseum zal de overeengekomen Diensten op zorgvuldige wijze uitvoeren.

21. Tijd en plaats

21.1 De Diensten worden verricht op een door het Nederlands Fotomuseum en Opdrachtgever overeengekomen locatie.
21.2 Indien de Diensten worden verricht in het Museumcomplex, zijn de Bezoekersvoorwaarden van het Nederlands Fotomuseum van toepassing op de overeenkomst.

22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de Diensten ontstaan blijven eigendom van het Nederlands Fotomuseum. Het Nederlands Fotomuseum verleent hiertoe een gebruiksrecht conform hoofdstuk 10 van de Voorwaarden.
22.2 Het Nederlands Fotomuseum is bevoegd om over de Diensten te publiceren of deze anderszins openbaar te maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
C. PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN FOTO’S
In aanvulling op het voorgaande algemeen deel van deze Voorwaarden, gelden voor overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) op grond waarvan Wederpartij een gebruiksrecht wordt verleend de volgende nadere voorwaarden.

23. Professioneel gebruik

23.1 Het Nederlands Fotomuseum kan Fotografische werken aan derden ter beschikking stellen voor het professioneel gebruik daarvan. Het Nederlands Fotomuseum verleent Wederpartij hiertoe een gebruiksrecht conform hoofdstuk 10 van de Voorwaarden.
23.2 Wederpartij zal de Producten gebruiken in overeenstemming met het tussen partijen overeengekomen gebruiksrecht.

24. Internetgebruik

24.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
24.2 Wederpartij zal het Nederlands Fotomuseum vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn, zal Wederpartij deze aan het Nederlands Fotomuseum verstrekken.

25. Schade en aansprakelijkheid

25.1 Wanneer Wederpartij in strijd met het overeengekomen gebruik handelt, is het Nederlands Fotomuseum gerechtigd de ter beschikking gestelde Producten onmiddellijk op te eisen en onmiddellijke verwijdering van de Fotografische werken te eisen en is Wederpartij gehouden de schade die het Nederlands Fotomuseum hierdoor lijdt te vergoeden.
25.2 Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Foto tijdens het gebruik door of in het beheer van Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, dient Wederpartij de herstelkosten te vergoeden. Dit geldt ook indien wijzigingen, van welke aard of omvang dan ook, zijn aangebracht in een Fotografisch werk, beelddrager of presentatievorm.
D. CONSERVERING EN RESTAURATIE
In aanvulling op het voorgaande algemeen deel van deze Voorwaarden, gelden voor overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) met betrekking tot Restauratiewerkzaamheden de volgende nadere voorwaarden.

26. Algemeen

26.1 Het Nederlands Fotomuseum zal zich inspannen de overeengekomen Restauratiewerkzaamheden te verrichten naar beste weten en kunnen, gebruikmakend van de stand der wetenschap en techniek zoals die op enig moment kenbaar is voor een zorgvuldig handelend restaurator en met inachtneming van de Etnische Code van de ICOM zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gold. Het Museum garandeert niet dat het door de Opdrachtgever beoogde resultaat wordt behaald.
26.2 Het Nederlands Fotomuseum zal ten aanzien van de eigendommen van Opdrachtgever de zorg van een goed huisvader in acht nemen.

27. Totstandkoming

27.1 Een offerte is geldig gedurende 3 maanden na dagtekening, tenzij anders in de offerte vermeld.
27.2 Opdrachtgever dient de door het Nederlands Fotomuseum verstrekte offerte schriftelijk te bevestigen binnen de in dit artikel 27.1 genoemde termijn, bij gebreke waarvan de offerte automatisch vervalt. Deze schriftelijke bevestiging van de offerte door Opdrachtgever geldt als de door Opdrachtgever aan het Nederlands Fotomuseum gedane opdracht tot het verrichten van Restauratiewerkzaamheden. Elke overeenkomst tussen het Nederlands Fotomuseum en Opdrachtgever komt tot stand door de aanvaarding van de opdracht door het Museum.
27.3 Offertes die niet worden omgezet in een definitieve opdracht worden door het Nederlands Fotomuseum aan Wederpartij gefactureerd op basis van geleverde werktijd in eenheden van 15 minuten. Op de offerte wordt aangegeven hoeveel eenheden nodig zijn geweest om de offerte op te stellen.

28. Informatieplicht; uitvoering Werkzaamheden

28.1 Opdrachtgever zal het Nederlands Fotomuseum voorafgaand aan de contractsluiting de voor het uitvoeren van de Werkzaamheden relevante informatie verstrekken over de Producten, voorwerpen en/of objecten die het onderwerp zijn van de offerte en over de relevante bewaaromstandigheden daarvan. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van deze verstrekte informatie. In het bijzonder zal Opdrachtgever het Museum volledige en juiste informatie verstrekken over de Opdrachtgever ter kennis zijnde gebreken terzake de Producten, voorwerpen en/of objecten.
28.2 Indien er veranderingen, waaronder (maar niet beperkt tot) verslechteringen, optreden in de conditie van de in de offerte en/of overeenkomst genoemde Producten, voorwerpen en/of objecten tussen het uitbrengen van offerte en de aanvaarding van de opdracht door het Nederlands Fotomuseum, heeft het Museum het recht de opdracht niet te aanvaarden, de overeenkomst te beëindigen of de offerte en/of overeenkomst te wijzigen. Meerkosten, voortvloeiende uit de genoemde veranderingen zullen door het Museum aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
28.3 Indien tijdens het uitvoeren van de overeengekomen Werkzaamheden blijkt dat deze Werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden vanwege aan de Producten, voorwerpen en/of objecten gerelateerde eigenschappen of factoren, dan zal het Nederlands Fotomuseum dit aan Opdrachtgever meedelen. In overleg tussen het Museum en Opdrachtgever zal worden bepaald of de Werkzaamheden, al dan niet in gewijzigde vorm, worden voortgezet. Indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, hebben het Nederlands Fotomuseum en Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.
28.4 In geval van (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel 28.2 en 28.3 is Opdrachtgever gehouden om de reeds door het Museum gemaakte kosten en honoraria te vergoeden.

29. Intellectuele eigendomsrechten

29.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de Werkzaamheden ontstaan blijven eigendom van het Nederlands Fotomuseum. Het Nederlands Fotomuseum verleent hiertoe een gebruiksrecht conform hoofdstuk 10 van de Voorwaarden.
29.2 Het Nederlands Fotomuseum is bevoegd om over de Werkzaamheden te publiceren of deze anderszins openbaar te maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

30. Garanties en vrijwaring

30.1 Opdrachtgever garandeert volledig en onvoorwaardelijk gerechtigd te zijn om het Nederlands Fotomuseum opdracht te geven ten aanzien van de Producten, voorwerpen en/of objecten. Opdrachtgever vrijwaart het Nederlands Fotomuseum tegen en stelt het Nederlands Fotomuseum schadeloos voor alle aanspraken van derden, waaronder (maar niet beperkt tot) in het geval dat opdrachtgever niet volledig of niet onvoorwaardelijk gerechtigd is om opdracht te geven tot het verrichten van Restauratiewerkzaamheden ten aanzien van de Producten, voorwerpen en/of objecten.

31. Wijziging in de opdracht

31.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht kunnen schriftelijk aan het Nederlands Fotomuseum worden medegedeeld tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de Werkzaamheden. Wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht die door het Nederlands Fotomuseum schriftelijk worden bevestigd, zullen worden uitgevoerd.
31.2 De door het Nederlands Fotomuseum bevestigde wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien wijzigingen leiden tot een vermindering van de overeengekomen of begrote kosten, dan wordt dit voordeel door het Nederlands Fotomuseum verrekend.
31.3 Indien de door het Nederlands Fotomuseum bevestigde wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht tot een overschrijding leiden van de overgekomen opleverdatum, dan wordt de levertijd overeenkomstig aangepast.

32. Vervoer en verzekering

32.1 De in de overeenkomst genoemde Producten, voorwerpen en/of objecten dienen door Opdrachtgever tijdig in het atelier te worden gebracht en binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht door Opdrachtgever in het atelier te worden opgehaald. Indien Opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht zijn Producten, voorwerpen en/of heeft opgehaald, is Opdrachtgever opslagkosten verschuldigd aan het Nederlands Fotomuseum.
32.2 De Producten, voorwerpen en/of objecten zullen, na aankomst in het Museum, gezamenlijk door het Nederlands Fotomuseum en Opdrachtgever uitgepakt worden. Indien Opdrachtgever, na daartoe te zijn uitgenodigd, niet aanwezig is bij het uitpakken, zal het Nederlands Fotomuseum niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij of door dat uitpakken optreedt en wordt de staat van dat voorwerp of die voorwerpen vermoed te zijn overeenkomstig de bevindingen van het Nederlands Fotomuseum.
32.3 De Producten, voorwerpen en/of objecten van Opdrachtgever worden te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever vervoerd, ongeacht hetgeen staat vermeld op de vervoersdocumenten.
32.4 Indien het Nederlands Fotomuseum van oordeel is dat er speciale emballage noodzakelijk is ter bescherming van de Producten, voorwerpen en/of objecten, dan wordt deze emballage tegen kostprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het Nederlands Fotomuseum neemt deze emballage niet terug.

33. Aansprakelijkheid

33.1 Het Nederlands Fotomuseum is nimmer aansprakelijk voor schade aan de Producten, voorwerpen en/of objecten die door Opdrachtgever aan het Museum zijn toevertrouwd waarop de offerte en/of de overeenkomst betrekking heeft, waaronder (maar niet beperkt tot) schade ontstaan tijdens het transport, tijdens de Werkzaamheden of tijdens de opslag van de Producten, voorwerpen en/of objecten. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een passende verzekering.
33.2 De aansprakelijkheid van het Nederlands Fotomuseum in het geval van een toerekenbare tekortkoming van het Museum in de uitvoering van de overeengekomen Restauratiewerkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat ten hoogste drie maal de waarde bedraagt van het aan de uitvoering van de opdracht verbonden honorarium, exclusief kosten.
33.3 Het Nederlands Fotomuseum is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van Overmacht of het gevolg is van handelen of nalaten van door het Museum ingeschakelde derden.
33.4 Opdrachtgever garandeert dat de Producten, voorwerpen en/of objecten die het onderwerp zijn van de overeenkomst zijn verzekerd tegen de gevolgen van inbraak, diefstal, brand, transport- en waterschade. Het Nederlands Fotomuseum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbraak, diefstal, brand, transport- en waterschade. Opdrachtgever vrijwaart het Nederlands Fotomuseum tegen en stelt het Nederlands Fotomuseum schadeloos voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade als gevolg van inbraak, diefstal, brand, transport- en waterschade.

34. Reclames

34.1 Opdrachtgever dient de Producten, voorwerpen en/of objecten die het onderwerp zijn van de overeenkomst telkens als het Nederlands Fotomuseum daarom verzoekt alsmede na voltooiing van de Reparatiewerkzaamheden te controleren op gebreken en dient het Museum bij de aanwezigheid daarvan onmiddellijk schriftelijk te informeren.
34.2 Bezwaren dienen binnen één maand nadat de Producten, voorwerpen en/of objecten zijn geïnspecteerd of hadden kunnen worden geïnspecteerd door Opdrachtgever schriftelijk aan het Nederlands Fotomuseum te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de staat van de Producten, voorwerpen en/of objecten te hebben geaccepteerd en ziet Opdrachtgever af van alle aanspraken terzake.
34.3 Het Nederlands Fotomuseum dient te allen tijde toegang te worden verschaft tot de Producten, voorwerpen en/of objecten die het onderwerp zijn van de overeenkomst en in staat te worden gesteld de Producten, voorwerpen en/of objecten te controleren naar aanleiding van bezwaren van Opdrachtgever.
34.4 Indien de bezwaren gegrond worden geacht door het Nederlands Fotomuseum, dan zal het Nederlands fotomuseum de Restauratiewerkzaamheden die nodig zijn voor herstel of voltooiing van de Producten, voorwerpen en/of objecten uitvoeren. Deze remedie geldt als het enige rechtsmiddel in geval van gegronde bezwaren van Opdrachtgever.
34.5 Bezwaren over geringe afwijkingen die geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de uitstraling en de functionaliteit van de Producten en bezwaren die verband houden met smaak worden door het Nederlands Fotomuseum niet beschouwd als gegronde bezwaren.
34.6 Opdrachtgever kan geen aanspraken geldend maken indien de Producten, voorwerpen en/of objecten niet voldoen aan de redelijke verwachtingen die Opdrachtgever of het Museum bij het aangaan van de overeenkomst hadden in het kader van de Restauratiewerkzaamheden. Enige mededeling van het Nederlands Fotomuseum over het resultaat of de houdbaarheid van de Restauratiewerkzaamheden zal nimmer gelden als een garantie.

35. Uitbesteding werk aan derden

35.1 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, door een derde te laten uitvoeren.

36. Annulering

36.1 Opdrachtgever is bevoegd de opdracht te annuleren of de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval is Opdrachtgever verplicht het Nederlands Fotomuseum de reeds door het Museum gemaakte kosten en honoraria te vergoeden.
36.2 Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert of de overeenkomst tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever gehouden het Nederlands Fotomuseum de als gevolg van de annulering van de opdracht geleden schade te vergoeden, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geleden verlies en/of gederfde winst, almede het Nederlands Fotomuseum te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
36.3 Onverminderd het vorenstaande behoudt het Nederlands Fotomuseum zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

37. Retentierecht

37.1 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd de Producten, voorwerpen en/of objecten die het onderwerp zijn van de overeenkomst onder zich te houden, totdat Opdrachtgever alle kosten die het Nederlands Fotomuseum heeft gemaakt en honoraria ter uitvoering van de opdrachten heeft betaald.
37.2 Het Nederlands Fotomuseum is bevoegd en onherroepelijk gemachtigd om de Producten, voorwerpen en/of objecten die het onderwerp zijn van de overeenkomst te verkopen wanneer Opdrachtgever terzake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is en niet binnen dertig dagen na daartoe te zijn aangemaand door het Museum aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Het Nederlands Fotomuseum is bevoegd om met de opbrengst van deze verkoop alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen en zal het meerdere afdragen aan Opdrachtgever binnen dertig dagen na ontvangst van de koopprijs.

38. E-tickets

Eenmaal aangekochte e-tickets kunnen niet worden gerestitueerd.

Zomer in het Nederlands Fotomuseum
van 13 juli tm 25 augustus
Bekijk onze zomerprogramma
nl_NLNederlands