Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Stichting Nederlands Fotomuseum en een wederpartij, ook na beëindiging van een overeenkomst, tenzij hiervan door partijen schriftelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1 Begripsbepaling

1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“wederpartij”: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie het Nederlands Fotomuseum in enige rechtsverhouding staat.

“fotografisch werk”: een fotografisch werk als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet 1912, of een daarmee vergelijkbare prestatie.

“foto”: de stoffelijke beelddrager van een fotografisch werk, ongeacht de vorm en wijze van vastlegging.

“opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het Nederlands Fotomuseum opdracht geeft tot restauratie en conservering van voorwerpen.

Artikel 2 Doelstelling Nederlands Fotomuseum

2 Het Nederlands Fotomuseum stelt zich ten doel het beheren, conserveren, exploiteren en toegankelijk maken van cultureel belangrijke fotografenarchieven voor een zo breed mogelijk publiek. Daartoe verzorgt het Nederlands Fotomuseum tentoonstellingen en educatieve projecten en breidt zij haar bibliotheek en digitaal kenniscentrum uit. Het Nederlands Fotomuseum wil daarmee kennis van en belangstelling voor de Nederlandse fotografie(-geschiedenis) bevorderen. Tevens maakt een professioneel restauratieatelier deel uit van het Nederlands Fotomuseum.

3 De overeenkomsten komen eerst tot stand na, bij voorkeur schriftelijke, bevestiging door zowel het Nederlands Fotomuseum als de wederpartij.

Artikel 3 Algemeen

4 Alle aanbiedingen en offertes van het Nederlands Fotomuseum zijn geheel vrijblijvend.

5 Wijzigingen en aanvullingen van met het Nederlands Fotomuseum gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

6 In geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, heeft het Nederlands Fotomuseum het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7 Wanneer door het Nederlands Fotomuseum gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dit onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat het Nederlands Fotomuseum deze voorwaarden soepel toepast.

 Artikel 4 Prijzen en betalingen

8 Overeenkomsten worden immer afgesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen.

9 Tenzij anders overeengekomen, zijn de door het Nederlands Fotomuseum opgegeven prijzen exclusief b.t.w., eventuele belastingen of andere heffingen, researchkosten, verzendkosten, assurantiekosten, transportkosten, installatiekosten en verpakkingskosten, alsmede de kosten ten gevolge van koerswijzigingen van valuta of wijziging van grondstofprijzen.

10 De wederpartij zal de factuur van het Nederlands Fotomuseum op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan het Nederlands Fotomuseum heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van wederpartij op reclamatie.

11 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%.

13 De overeengekomen prijs blijft vast tot 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst. Na ommekomst van deze termijn zullen opgetreden wijzigingen recht geven op een evenredige verrekening. Mochten onvoorziene omstandigheden binnen deze periode van 3 maanden aanleiding geven tot een prijsverhoging, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

14 Bij opdrachten vanaf een bedrag van € 1000,- (duizend euro) zal het Nederlands Fotomuseum gerechtigd zijn bij aanvang van de werkzaamheden voor 30% te factureren, 30% halverwege de uitvoering en 40% bij oplevering. Bij opdrachten voor een bedrag hoger dan € 4.000,- zal het Nederlands Fotomuseum gerechtigd zijn op maandbasis te factureren gedurende de looptijd van de opdracht.

15 De overeengekomen prijs is exclusief de eventuele kosten voor reis-, verblijf- fotografie-, kopieën, eigen materiaal en soortgelijke overige kosten.

16 Door het Nederlands Fotomuseum te maken kosten, welke zijn veroorzaakt door toedoen van de opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

17 Indien opdrachtgever binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht zijn zaken niet heeft opgehaald, is opdrachtgever opslagkosten verschuldigd.

18 Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, is het Nederlands Fotomuseum gerechtigd de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.

19 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, inbreuk op enig recht van het Nederlands Fotomuseum daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

20 Gebruik van foto’s van het Nederlands Fotomuseum is niet toegestaan indien en zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van het Nederlands Fotomuseum nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met het Nederlands Fotomuseum dan ook.

Artikel 5 Levering

21 De door het Nederlands Fotomuseum opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat de overeenkomst in stand blijft. De wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Dit geeft evenwel in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

22 De eigendom van geleverde foto’s gaat pas over indien de wederpartij al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan het Nederlands Fotomuseum verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake de foto’s gaat over op het moment dat het Nederlands Fotomuseum deze aan de wederpartij ter beschikking stelt.

23 Indien niet is overeengekomen dat de foto’s in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld, althans binnen uiterlijk 7 dagen na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan het Nederlands Fotomuseum zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van het Nederlands Fotomuseum of derden.

24 Indien een foto niet binnen 4 weken na de overeengekomen termijn aan het Nederlands Fotomuseum is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

25 In geval van vermissing of beschadiging van een foto is de wederpartij gehouden de schade die het Nederlands Fotomuseum hierdoor lijdt te vergoeden.

26 Indien foto’s als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze onverwijld, althans uiterlijk binnen 7 dagen na het overeengekomen gebruik retourneren, alsmede wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leid niet tot verlies van enig recht van het Nederlands Fotomuseum.

Artikel 7 Auteursrechten

27 Het auteursrecht op alle fotografische werken, daaronder begrepen ander (illustratie)materiaal en de daarbij behorende teksten, berust uitsluitend bij het Nederlands Fotomuseum of bij een derde die het Nederlands Fotomuseum heeft gemachtigd het auteursrecht voor hem te beheren.

28 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend voorafgaand en schriftelijk verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de het Nederlands Fotomuseum is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de factuur die daarop betrekking heeft.

29 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen naar het begrip van het Nederlands Fotomuseum bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond.

30 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit aard en strekking noodzakelijkerwijs voortvloeien.

31 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van het Nederlands Fotomuseum, dan wel haar volmachtgever.

32 Bij inbreuk komt het Nederlands Fotomuseum een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door het Nederlands Fotomuseum gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen voor vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

33 Bij iedere publicatie van een fotografisch werk dient duidelijk de naam van de fotograaf te worden vermeld, met daarbij de vermelding “© (naam fotograaf) / Nederlands Fotomuseum”.

34 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt het Nederlands Fotomuseum een vergoeding toe van tenminste 100% van de door het Nederlands Fotomuseum gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van de overige geleden schade.

35 De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart het Nederlands Fotomuseum van alle aanspraken te dier zake.

36 Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond, althans uiterlijk binnen een maand na verschijning, zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van iedere verschillende publicatie aan het Nederlands Fotomuseum te doen toekomen

37 Indien door het Nederlands Fotomuseum toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van (beeld)manipulatie, kan het resultaat pas worden gebruikt na haar uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Artikel 8 Reclames

38 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan het Nederlands Fotomuseum te worden medegedeeld. Het Nederlands Fotomuseum heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Nederlands Fotomuseum

39 Het Nederlands Fotomuseum is aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan het Nederlands Fotomuseum toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen het Nederlands Fotomuseum verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn.

40 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld vertragingsschade en gederfde winst, b. opzichtschade, waaronder wordt verstaan: schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, en c. schade door het verwerken en bewerken van foto’s door derden.

Artikel 10 Overmacht

41 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Nederlands Fotomuseum in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de wederpartij mee te delen en zulks zonder dat het Nederlands Fotomuseum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

42 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan het Nederlands Fotomuseum kan worden toegerekend, omdat ze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Toepasselijk recht

43 Op de rechtsverhouding tussen het Nederlands Fotomuseum en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

44 Geschillen tussen het Nederlands Fotomuseum en de wederpartij worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter te Rotterdam.

In aanvulling op deze algemene voorwaarden, gelden voor overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) met de museum- en webwinkel de volgende nadere voorwaarden:

 

Museum- en Webwinkel

 Artikel 12 Bestellingen

45 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt het Nederlands Fotomuseum dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

46 Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere betaling- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van het Nederlands Fotomuseum.

47 Indien de prijs voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door het Nederlands Fotomuseum.

48 Indien de wederpartij een foto om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht de foto binnen 7 werkdagen na aflevering aan het Nederlands Fotomuseum te retourneren. Retourzendingen worden in ieder geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van de foto onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de wederpartij komen.

Artikel 13 Professioneel gebruik

49 Het Nederlands Fotomuseum stelt foto’s ter beschikking aan derden voor het professioneel gebruik daarvan.

50 Een vergoeding voor het professioneel gebruik van door het Nederlands Fotomuseum ter beschikking gestelde foto’s wordt in beginsel berekend conform de Tarieven Nederlands Fotomuseum, te vermeerderen met eventuele belastingen.

51 Indien aannemelijk is dat het Nederlands Fotomuseum hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor een vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

Artikel 14 Zichtzendingen

52 Als zichtzending of op andere wijze door het Nederlands Fotomuseum ter beschikking gestelde foto’s die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen 10 werkdagen na ontvangst kosteloos te worden geretourneerd. Foto’s die wel worden gebruikt, dienen binnen drie maanden kosteloos te worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.

53 In het geval foto’s langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is wederpartij gehouden de schade die het Nederlands Fotomuseum hierdoor lijdt te vergoeden.

54 De wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden fotografische werken aan het Nederlands Fotomuseum, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de fotografische werken behouden en ieder duplicaat onmiddellijk (doen) vernietigen.

 Artikel 15 Herstelkosten

55 Indien de codering of andere aanduidingen achterop een fotografisch werk in het beheer van de wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft het Nederlands Fotomuseum recht op vergoeding van de herstelkosten van de wederpartij. Hetzelfde geldt indien wijzigingen, van welke aard of omvang dan ook, zijn aangebracht in een fotografisch werk, beelddrager of presentatievorm.

 Artikel 16 Internet

56 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

57 De wederpartij zal het Nederlands Fotomuseum vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan het Nederlands Fotomuseum verstrekken.

In aanvulling op de voorgaande algemene voorwaarden, gelden voor overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) met betrekking tot conservering en restauratie de volgende nadere voorwaarden:

Conservering en Restauratie

 Artikel 17 Inspanningsverbintenis

58 Het Nederlands Fotomuseum zal zich inspannen de opgedragen restauratiewerkzaamheden met de grootste nauwkeurigheid en zorgvuldigheid te verrichten. Het Nederlands Fotomuseum kan er niet voor in staan dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat wordt behaald.

59 Onder restauratiewerkzaamheden, hierna te noemen “werkzaamheden”, wordt mede verstaan: conservering, restauratie, reparatie, advisering, levering en diensten.

Artikel 18 Offertes

60 Offertes die niet worden omgezet in een definitieve opdracht worden gefactureerd op basis van geleverde werktijd in eenheden van 15 minuten. Op de offerte wordt aangegeven hoeveel eenheden nodig zijn geweest om de offerte op te stellen.

61 Een offerte is gedurende 3 maanden na dagtekening geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.

 Artikel 19 Overeenkomst

62 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig en onvoorwaardelijk gerechtigd is ten aanzien van het te restaureren of conserveren object, opdracht te geven aan het Nederlands Fotomuseum, alsmede vrijwaart het Nederlands Fotomuseum tegen alle aanspraken van derden, mede inhoudend dat opdrachtgever, dan wel niet volledig of onvoorwaardelijk, gerechtigd zou zijn de opdracht aan het Nederlands Fotomuseum te geven.

63 Opdrachtgever staat in voor door hem aan het Nederlands Fotomuseum verstrekte gegevens over het te behandelen voorwerp. Hij zal hem ter kennis zijnde gebreken onverkort en naar waarheid aan het Nederlands Fotomuseum meedelen. Veranderingen en of verslechteringen in conditie van de in offerte genoemde zaken, voorwerpen en/of objecten, ontstaan tussen het uitbrengen van offerte en aanvaarding van de opdracht door het Nederlands Fotomuseum zullen moeten leiden tot een aangepaste overeenkomst. Meerkosten, voortvloeiende uit de genoemde veranderingen en conditie zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

64 Indien tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze niet uitgevoerd kunnen worden vanwege aan het voorwerp gerelateerde eigenschappen/factoren, dan zal het Nederlands Fotomuseum dit aan opdrachtgever mededelen. In overleg tussen het Nederlands Fotomuseum en opdrachtgever wordt bepaald of, in al of niet gewijzigde vorm, de werkzaamheden worden voortgezet. het Nederlands Fotomuseum en opdrachtgever hebben in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zijn de tot dan toe door het Nederlands Fotomuseum verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

 Artikel 20 Wijziging in de opdracht

65 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door opdrachtgever aangegeven, die hogere kosten veroorzaken dan wel, dan waarop tijdens de offerte kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen een vermindering van kosten betekenen, geven ook aanleiding tot verrekening.

66 Door opdrachtgever, na het verstrekken der opdracht, verlangde wijzigingen dienen tijdig, en bij voorkeur schriftelijk, aan het Nederlands Fotomuseum ter kennis te worden gebracht. Wijzigingen in opdracht dienen bij voorkeur schriftelijk door het Nederlands Fotomuseum bevestigd te worden alvorens het Nederlands Fotomuseum verplicht is deze, zoals overeengekomen, uit te voeren.

67 In geval door opdrachtgever verlangde wijzigingen tot een overschrijding leiden van een eventueel vooraf overgekomen levertijd, dan wordt de levertijd verlengd met een in de verhouding met de opgegeven wijziging staande termijn.

Artikel 21 Aankomst voorwerpen in atelier, vervoer en verzekering

68 De voorwerpen dienen door de opdrachtgever ter restauratie in het atelier te worden gebracht en na het verrichten van de werkzaamheden door de opdrachtgever in het atelier te worden opgehaald, tenzij anders overeengekomen.

69 In het algemeen geldt dat de voorwerpen, na aankomst in het atelier, gezamenlijk door het Nederlands Fotomuseum en opdrachtgever uitgepakt worden.

70 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden door hem ter behandeling aangeboden voorwerpen te verzekeren tegen de gevolgen van inbraak, diefstal, brand, transport- en waterschade.

71 Voorwerpen reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever ongeacht het vermelde op de vervoersdocumenten.

Artikel 22 Uitbesteding werk aan derden

72 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, zoveel als mogelijk met medeweten van de opdrachtgever door een derde te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders door opdrachtgever wordt aangegeven.

Artikel 23 Annulering

73 Indien opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht het Nederlands Fotomuseum de reeds aangeschafte materialen en grondstoffen te vergoeden, almede eventuele arbeidskosten. Voorts is opdrachtgever in zodanig geval gehouden het Nederlands Fotomuseum de door deze geleden schade te vergoeden tengevolge van geleden verlies en/of gederfde winst, almede het Nederlands Fotomuseum te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht.

74 Het Nederlands Fotomuseum behoudt zich onverminderd het vorenstaande alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 Retentierecht

75 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever alle kosten die het Nederlands Fotomuseum heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever heeft betaald.

E-tickets
Eenmaal gekochte e-tickets kunnen niet worden gerestitueerd. 

Contact
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
info@nederlandsfotomuseum.nl
010 20 30 405
Kamer van Koophandel nummer: 24335723

Gebouw Las Palmas Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam +31 (0)10 203 04 05 info@nederlandsfotomuseum.nl

© 2016 Nederlands Fotomuseum. WooCommerce door Redkiwi