Skip to content Skip to footer
Het museum is open van dinsdag tm zondag van 11 tot 17.00 uur
Statendam 1 (Wilhelminapier), Rotterdam

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Versie: augustus 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bezoeker: een ieder die, met of zonder geldig Toegangsbewijs, het Museumcomplex betreedt, een tentoonstelling bezoekt en/of een activiteit bijwoont die door het Nederlands Fotomuseum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker.

Bijzondere Activiteiten: activiteiten buiten de reguliere openingstijden en activiteiten die zijn gericht op andere bezoekers dan de reguliere Bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Groep: een groep van 15 of meer Bezoekers die als groep het Museumcomplex bezoeken.

Museumcomplex: het geheel van de voor het publiek opengestelde ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het Nederlands Fotomuseum valt.

Nederlands Fotomuseum of de Stichting Nederlands Fotomuseum: Alle overeen-komsten worden aangegaan tussen de Bezoeker en de Stichting Nederlands Fotomuseum, gevestigd aan de Wilhelminakade 332, (3072 AR) Rotterdam.

Overmacht: iedere tekortkoming welke niet aan het Nederlands Fotomuseum kan worden toegerekend, omdat ze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder (maar niet beperkt tot) in geval van een oorlog, natuurramp, brand, overstroming, staking, kernexplosie, wel of niet dwingend geadviseerde (lokale) overheidsmaatregelen en/of maatregelen van de Veiligheidsregio of vergelijkbare autoriteiten, epidemieën, computervirus, stroomstoring, belemmeringen in het vervoer, evacuatie op last van hulpdiensten.

Toegangsbewijs: het bewijs dat de Bezoeker tijdens de reguliere openingstijden toegang verschaft tot (een deel van) het Museum gedurende de daarop vermelde tijd en/of datum.

Voorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden Nederlands Fotomuseum Rotterdam.

2. Doelstelling en toepasselijkheid

2.1 Stichting Nederlands Fotomuseum, krachtens haar doelstelling, beheert, conserveert en exploiteert cultureel belangrijke fotografenarchieven en maakt deze fotografenarchieven toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek en beheert en exploiteert tevens het Museumcomplex.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bezoeker van het Museumcomplex en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Bezoeker en het Nederlands Fotomuseum.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van deze Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Nederlands Fotomuseum.

3. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Alle door het Nederlands Fotomuseum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend.

4. Toegang tot het Museumcomplex; kaartverkoop

4.1 De Bezoeker heeft uitsluitend toegang tot het Museumcomplex met een geldig Toegangsbewijs, eventueel in combinatie met enige kortingskaart of voucher die recht geeft op korting.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Toegangsbewijs vermelde tijd en/of datum.

4.3 Bezoeker kan de toegang tot het Museumcomplex worden ontzegd door het Nederlands Fotomuseum wanneer blijkt dat het Toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van of een daartoe door het Nederlands Fotomuseum bevoegd verklaarde instantie.

4.4 Een Toegangsbewijs kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld.

4.5 Er vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats en het Nederlands Fotomuseum biedt evenmin enige andere vergoeding aan, waaronder (maar niet beperkt tot) in gevallen van verlies of diefstal van een Toegangsbewijs of wanneer door een potentiële Bezoeker geen gebruik wordt gemaakt van een vooraf gekocht Toegangsbewijs. Dit geldt ook indien het Toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.

4.6 Het Nederlands Fotomuseum restitueert de door de Bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten wanneer de Bezoeker het Museumcomplex voortijdig heeft moeten verlaten als gevolg van een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (conform de Arbowet of andere wetgeving), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het Museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

5. Verblijf in het museumcomplex

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Museumcomplex is voor eigen rekening en risico van Bezoeker.

5.2 De Bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd een geldig Toegangsbewijs en, indien van toepassing, enige kortingskaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, waaronder (maar niet beperkt tot) suppoosten.

5.3 De bezoeker is uitsluitend gerechtigd het museumcomplex van het Nederlands Fotomuseum te betreden op vertoon van een geldig verkregen toegangsbewijs. Bewaar uw toegangsbewijs goed, zodat u deze desgevraagd aan een van onze medewerkers kunt tonen. Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Museumvereniging ‘veilig en verantwoord heropenen musea’, reglementen, de regels van het Nederlands Fotomuseum, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Nederlands Fotomuseum en publieksmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

5.4 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het Museumcomplex uitsluitend onder begeleiding van een ouder of begeleider bezoeken. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van Groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

5.5 Het is natuurlijke personen toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik foto-, video- en filmopnamen te maken, mits daarbij geen lampen, flitsapparatuur of statieven worden gebruikt. Voor andere doeleinden, waaronder (maar niet beperkt tot) commercieel gebruik, mogen geen foto-, video- en filmopnamen worden gemaakt. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Nederlands Fotomuseum de foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

5.6 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het Museumcomplex:

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Nederlands Fotomuseum evenwel expliciet worden toegestaan of verboden;

d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;

f. (meegebrachte) etenswaren en consumpties te nuttigen, met uitzondering van de koffiebar van het Nederlands Fotomuseum;

g. onder de invloed te zijn van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen;

h. voorwerpen of stoffen mee te nemen die naar het oordeel van het Nederlands Fotomuseum gevaarlijk of schadelijk (kunnen) zijn, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) wapens, scherpe voorwerpen, ontvlambare stoffen, chemische stoffen, flessen met vloeistof, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze voorwerpen kunnen worden afgegeven op een door het Nederlands Fotomuseum aan te wijzen plaats;

i. in daartoe door het Nederlands Fotomuseum aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy’s, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het Museum;

j. gebruik te maken van skates, skateboards en dergelijke;

k. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo dienen leraren en begeleiders van Groepen erop toe te zien, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

5.7 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd gevaarlijke of schadelijke voorwerpen en stoffen, zoals bedoeld in artikel 5.6, in beslag te nemen. Indien de Bezoeker de voor inbeslagname vatbare voorwerpen of stoffen niet wenst af te geven, wordt de Bezoeker de toegang tot het Museumcomplex ontzegd. De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het Toegangsbewijs.

5.8 Indien de Bezoeker naar het redelijk oordeel van het Nederlands Fotomuseum op enigerlei wijze in strijd met de in dit artikel 5 bepaalde normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Museumcomplex worden ontzegd. Bezoeker heeft in dit geval geen recht op vergoeding van de kosten van het Toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

5.9 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van het Nederlands Fotomuseum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het Museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële Bezoeker wordt voor het betreden van het Museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

5.10 Het Museum kan aan de Bezoeker die tijdens een of meerdere bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het Museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Het Museum kan deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 5.9 van deze Voorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt de Bezoeker onverwijld en gemotiveerd bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

6. Rechten en plichten van het Museum

6.1 Het Nederlands Fotomuseum zal zich inspannen om het bezoek aan het Museumcomplex of de door het Nederlands Fotomuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Het Nederlands Fotomuseum zal binnen de grenzen van redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het Museumcomplex, de tentoonstellingen en de activiteiten overeenkomstig de wens van de Bezoeker te laten verlopen. Het Museum zal zich inspannen om overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken en zijn veiligheid te waarborgen.

6.2 Het Nederlands Fotomuseum zal het publiek zo goed mogelijk informeren over door het Nederlands Fotomuseum georganiseerde tentoonstellingen, over gehele, gedeeltelijke sluiting van het Museumcomplex of gewijzigde openingstijden en over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

6.3 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen of het Museumcomplex geheel of gedeeltelijk te sluiten in geval van bedrijfshulpverlening (conform de Arbowet of andere wetgeving), verdwijning van een voorwerp uit de collectie, een terroristische aanslag of een andere daad van geweld of, in het geval van een calamiteit, een gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museumcomplex.

7. Klachten en reclamering

7.1 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende omstandigheden en deze omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie of schadevergoeding door het Museum aan de Bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Nederlands Fotomuseum;

b. het geheel of gedeeltelijk gesloten zijn van het Museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c. het aanpassen van de reguliere openingstijden in geval van bedrijfshulpverlening (conform de Arbowet of andere wetgeving), verdwijning van een voorwerp uit de collectie of, in het geval van een calamiteit, een gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museumcomplex;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museumcomplex;

g. ontzegging van de toegang tot het Museumcomplex.

7.2 Klachten over de overeenkomst tussen het Nederlands Fotomuseum en de Bezoeker en verzoeken tot terugvordering van de kosten van het Toegangsbewijs dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Nederlands Fotomuseum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Voorwaarden. Het Nederlands Fotomuseum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

7.3 De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is in het Museumcomplex of door het versturen van een e-mail naar officemanager@nederlandsfotomuseum.nl.

8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1 De Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan het Museumcomplex, de daar aanwezige collectie en andere eigendommen of bezittingen van het Nederlands Fotomuseum.

8.2 Het Nederlands Fotomuseum is uitsluitend aansprakelijk door de Bezoeker geleden schade als die schade rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het Museum. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. het door de verzekeraar van het Nederlands Fotomuseum aan het Nederlands Fotomuseum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

b. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

8.3 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Nederlands Fotomuseum zijn beperkt tot een vergoeding van directe schade en in geen geval meer bedragen dan het in artikel 8.2 beschreven maximum.

8.4 Het Nederlands Fotomuseum is nimmer aansprakelijk voor:

a. schade ontstaan als gevolg van door het Nederlands Fotomuseum en/of derden aan de Bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie;

b. schade veroorzaakt aan voertuigen van de Bezoeker die is ontstaan op of in het Museumcomplex;

c. schade, direct of indirect, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Nederlands Fotomuseum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Nederlands Fotomuseum staat;

d. schade aan of in verband met goederen, indien het Nederlands Fotomuseum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Nederlands Fotomuseum daarvoor enige vergoeding bedingt, waaronder (maar niet beperkt tot) in garderobes en kluisjes;

e. diefstal of vermissing van goederen, indien het Nederlands Fotomuseum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten, waaronder (maar niet beperkt tot) in garderobes en kluisjes.

8.5 De in artikel 8.4 genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Nederlands Fotomuseum of een van zijn functionarissen.

8.6 Aansprakelijkheid van het Nederlands Fotomuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen is uitgesloten.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Nederlands Fotomuseum in geval van Overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Bezoeker mee te delen en zulks zonder dat het Nederlands Fotomuseum gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder Overmacht worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Nederlands Fotomuseum gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst met Bezoeker, alsmede alles wat voor voornoemde personen, diensten of instellingen als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van die partijen.

10. Gevonden voorwerpen

10.1 Door de Bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie van het Museumcomplex. Het Nederlands Fotomuseum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen.

10.2 Het Nederlands Fotomuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen.

10.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. De verzendkosten komen voor rekening van de eigenaar of rechthebbende. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.

11. Persoonsgegevens

11.1 Het Nederlands Fotomuseum verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met het Privacybeleid van Stichting Nederlands Fotomuseum, dat kan worden geraadpleegd op de Website van het Museum via nederlandsfotomuseum.nl/privacy.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen de Bezoeker en het Nederlands Fotomuseum is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Bezoeker en het Nederlands Fotomuseum voortvloeien, worden ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Bezoeker, mits de Bezoeker zijn woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. In andere gevallen worden alle geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Bezoeker en het Nederlands Fotomuseum voortvloeien ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.

Zomer in het Nederlands Fotomuseum
van 13 juli tm 25 augustus
Bekijk onze zomerprogramma
nl_NLNederlands